Uzyskaj 10% rabatu za zapis do newslettera

                                                                  

Darmowa wysyłka już od 90 zł

Regulamin

§ 1 Wstęp
1. Niniejszy Regulamin (“Regulamin”) określa ogólne warunki oraz zasady działania sklepu internetowego PALMERO.PL (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”). Sklep Internetowy prowadzony przez Usługodawcę jest platformą sprzedażową, za pośrednictwem której Usługodawca świadczy na rzecz Klientów usługi drogą elektroniczną (“Usługi Elektroniczne”), jak również za pośrednictwem której Klient ma możliwość zapoznania się oraz zawarcia Umowy Sprzedaży, na Towary prezentowane przez Usługodawcę. W tym celu Usługodawca udostępnia Klientom odpowiednie narzędzia systemowe, teleinformatyczne, technologiczne oraz świadczy Usługi Elektroniczne na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 2 Definicje
1. Dzień Roboczy – oznacza dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Usługodawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
3. Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Usługodawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:
a. firmę kurierską;
b. transport własny Usługodawcy.
4. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
5. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
6. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
7. Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.
8. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
9. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta – oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
10. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
11. Partner – oznacza Przedsiębiorcę korzystającego z funkcjonalności i zasobów Sklepu Internetowego, w celu prezentacji oferowanego przez niego Towaru, z którym Usługodawca zawarł umowę na mocy której Usługodawca sprzedaje Towary Partnera. Pełna lista Partnerów dostępna jest na Stronie Internetowej Sklepu.
12. Strona Internetowa Sklepu lub Strona – oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie palmero.pl
13. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy Sprzedaży.
14. Trwały Nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi, Partnerowi lub Usługodawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
15. Umowa Sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Usługodawcą.
16. Usługi Elektroniczne – oznacza świadczone przez Usługodawcę na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną, w tym Usługi Nieodpłatne.
17. Usługi Nieodpłatne – oznacza usługi wymienione w § 12 Regulaminu.
18. Usługodawca – oznacza PALMERO WORLD SP. Z O.O. ul. Jordanowska 76/16 52-403 Wrocław ;NIP: 8943208362 ;REGON: 524888184  ;KRS: 0001028570 zwanego dalej administratorem strony, będącego jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.


§ 3 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów, zdjęć, zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem niektórych logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Usługodawcy.
2. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 512 kbit/s. Strona Internetowa Serwisu jest responsywna i dynamicznie dopasowuje się do każdej rozdzielczości ekranu.
3. Usługodawca stosuje mechanizm plików “cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików “cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
4. Klientem może być osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób fizycznych Klientem może być osoba, która ukończyła 18 lat. Klientem może również być osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej mogąca we własnym imieniu skutecznie nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
5. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
6. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
7. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
8. Klientowi nie wolno korzystać z kont innych Klientów oraz udostępniać swojego Konta Klienta innym osobom, z wyjątkiem następujących przypadków:
1. W przypadku Klientów prowadzących działalność gospodarczą, niezależnie od formy – udostępnienia konta osobom należycie umocowanym przez Klienta do działania w jego imieniu;
2. Udostępnienia konta małżonkowi Klienta, z którym dany Klient pozostaje w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej i prowadzi wspólne gospodarstwo domowe.
3. Klient, który udostępnił Konto Klienta na zasadach określonych powyżej ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania podejmowane w ramach Strony za osoby, którym Konto Klienta zostało udostępnione.
4. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy lub Partnera, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści niezwiązanych z działalnością Usługodawcy lub Partnera; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.

§ 4 Rejestracja

1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
5. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Usługodawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Usługodawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
6. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia z Usługodawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Usługodawcy stosownego oświadczenia Klienta na Trwałym Nośniku. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Usługodawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.
8. Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w celu dokonania rejestracji powinny przed dokonaniem pierwszej czynności lub podczas aktywacji Konta Klienta uzupełnić dane poprzez podanie danych wymaganych w formularzu Strony.
9. Przedsiębiorcy:
1. Rejestracji osoby fizycznej korzystającej ze Strony w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej mogące we własnym imieniu skutecznie nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, a także wszystkich dalszych czynności tych podmiotów w ramach Strony, w tym w szczególności zawarcia Umowy Sprzedaży, może dokonać osoba, która jest umocowana do reprezentowania danej osoby oraz/lub dokonywania w jej imieniu wszystkich czynności związanych z Rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków Klienta. ;
2. W celu dokonania Rejestracji osoba działająca za dany podmiot powinna wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie nazwy, pod którą podmiot ten zamierza działać w ramach Strony oraz Hasła, a także podać dane wymagane przez formularz na Stronie. Osoba działająca za dany podmiot dokonujący rejestracji powinna przesłać drogą elektroniczną kopię dokumentów potwierdzających powyższe dane oraz uprawnienie do reprezentacji osoby dokonującej rejestracji (w tym ewentualne pełnomocnictwo), w przypadku zgłoszenia takiego zapotrzebowania przez Usługodawcę;
3. W przypadku, gdy świadczenie usług wymaga pozwolenia, zezwolenia, uzgodnienia lub jakiejkolwiek akceptacji lub zgody osoby trzeciej, Klient jest zobowiązany do przesłania Usługodawcy takiej zgody niezwłocznie po dokonaniu Rejestracji;
4. Usługodawca może uzależnić Rejestrację lub korzystanie ze Strony przez Klienta uwiarygodnienia jego danych;
5. Klient nie może posługiwać się fałszywymi, nieprawdziwymi lub niepełnymi danymi ani usuwać danych wymaganych formularzem. Po dokonaniu Rejestracji Klient nie ma możliwości zmiany przyjętej w trakcie Rejestracji nazwy Konta Klienta (loginu).

§ 5 Zamówienia

1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klienta do składania ofert zawarcia Umowy Sprzedaży.
2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
3.Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia “DODAJ DO KOSZYKA” pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Usługodawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Kupuję i płacę” co zobowiązuje klienta do dokonania zapłaty za zamówienie w wybrany przez Klienta sposób o którym mowa w § 6.
4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, będących przedmiotem zamówienia.
5. Po złożeniu zamówienia, Usługodawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia jednoczenie rozpoczynając jego realizację. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Usługodawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w punkcie 4 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.

§ 6 Płatności

1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto, wyrażone w złotych polskich (PLN). Podane ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową Sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

1.karta płatnicza, przelew bankowy lub BLIK poprzez zewnętrzny serwis płatności Przelewy24 należącym do PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP 779 236 98 87 (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po otrzymaniu z serwisu Przelewy24 informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności).

3. Faktury:

1. Klientom prowadzącym działalność gospodarczą wystawiane są faktury. W tym celu powinni oni podczas Rejestracji wypełnić odpowiedni formularz. Klientom nieprowadzącym działalności gospodarczej faktury wystawiane są wyłącznie na ich żądanie. Faktury wystawiane są z użyciem danych Klienta zawartych na Koncie Klienta.
2. Klient będący podatnikiem podatku od towarów i usług VAT z siedzibą na terytorium kraju Unii Europejskiej innego niż Polska zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające zarejestrowanie go jako podatnika w jednym z krajów Unii Europejskiej innym niż Polska.
3. Usługodawca doręcza faktury poprzez ich udostępnianie w formie elektronicznej. Faktury będą udostępniane Klientom w formie elektronicznej wyłącznie po zalogowaniu na jego Konto Klienta, w sposób umożliwiający pobranie ich do systemu informatycznego Klienta.
4. Faktury udostępniane w formie elektronicznej będą generowane jako pliki w formacie PDF, zabezpieczone w sposób uniemożliwiający zmianę danych faktury.
5. Klient otrzymujący faktury VAT przesyłane (udostępniane) w formie elektronicznej zobowiązany jest do ich przechowywania zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 7 Dostawa

1. Usługodawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Usługodawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni Roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia. Z reguły wysyłka trwa do 24h od momentu otrzymania zamówienia. Całkowity czas realizacji zamówienia wynosi 2-3 dni robocze
3. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia. Koszt dostawy jest doliczany do każdego zamówienia i zależy od wybranej metody. Klient zobowiązany jest wybrać jedną z dostępnych na Stronie Internetowej opcji dostawy Towaru:
1. Paczkomat InPost: 10.93 zł
2. Kurier DPD: 16.22 zł
3. Poczta Polska: 11.88 zł
4. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

§ 8 Rękojmia

1. Usługodawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wyłącza się rękojmię w stosunku do Klienta będącego Przedsiębiorcą.
2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:
1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Usługodawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Usługodawcę albo Usługodawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Usługodawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Usługodawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
2. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Usługodawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. Usługodawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Usługodawca.
3. Koszty reklamacyjne pokrywa Usługodawca, w szczególności koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Usługodawcy jak i ponownego odesłania go do Konsumenta przez Usługodawcę.
4. Usługodawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Konsumentowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Konsument żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
5. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy Sprzedaży, Konsument może kierować w formie pisemnej na adres Usługodawcy. Bez uszczerbku dla praw przysługujących Konsumentowi, jedynie dla sprawnego przeprowadzenia procesu reklamacyjnego, Usługodawca zwraca się z prośbą aby reklamacja zawierała transakcję lub umowę której dotyczy oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca może zwrócić się do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
6. Usługodawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy Sprzedaży zgłoszonej przez Konsumenta w takiej samej formie w jakiej została ona złożona, chyba że Strony zgodnie postanowią inaczej.
7. Klient może zgłosić Usługodawcy reklamację w związku z korzystaniem z Usługami Elektronicznymi. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres sklep@palmero.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.
8. Usługodawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
9. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Sprzedaży, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami, Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
10. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług świadczonych drogą elektroniczną Usług Elektronicznych, lecz w przypadku usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Klientów będących Przedsiębiorcami, Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

§ 9 Gwarancja

1. Towary sprzedawane przez Usługodawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.
2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji prezentowana jest na Stronie Internetowej Sklepu.

§ 10 Odstąpienie od umowy o świadczenie Usług Elektronicznych

1. Klient będący Konsumentem, w ciągu 14 dni od zawarcia umowy o Usługi Elektroniczne może od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w drodze jednoznacznego oświadczenia, w tym w szczególności:
1. pisemnie na adres Usługodawcy: W piśmie należy podać czytelną informację o woli odstąpienia od zawarcia umowy, oraz podać numer potwierdzenia zamówienia o którym mowa w § 5 punkt 5.
2.za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@palmero.pl : W wiadomości elektronicznej należy podać czytelną informację o woli odstąpienia od zawarcia umowy, oraz podać numer potwierdzenia zamówienia o którym mowa w § 5 punkt 5.

§ 11 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

1. Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta, Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta lub wskazaną przez nich osobę trzecią inną niż przewoźnik.
3. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone w drodze jednoznacznego oświadczenia, w tym w szczególności:
a. pisemnie na adres Usługodawcy: W piśmie należy podać czytelną informację o woli odstąpienia od zawarcia umowy, oraz podać numer potwierdzenia zamówienia o którym mowa w § 5 punkt 5.
b. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@palmero.pl : W wiadomości elektronicznej należy podać czytelną informację o woli odstąpienia od zawarcia umowy, oraz podać numer potwierdzenia zamówienia o którym mowa w § 5 punkt 5.
4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
5. Usługodawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie formularza odstąpienia od umowy. 
6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
7. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
8. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
10. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Usługodawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Usługodawcy przed upływem tego terminu.
11. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu.
12. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykły trybie odesłany pocztą, Usługodawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.
13. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
14. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
15. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
16. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do umów w których Towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

§ 12 Odstąpienie od Umowy Sprzedaży przez Usługodawcę

1. Usługodawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, w przypadku przekazania przez Klienta nieprawidłowego adresu dostawy lub nieosiągalnego numeru telefonu, co uniemożliwia Dostawę;

§ 13 Usługi Nieodpłatne

1. Usługodawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną Usługi Nieodpłatne:
a. Formularz kontaktowy;
b. Chat;
c. Newsletter;
d. Prowadzenie Konta Klienta;
e. Zamieszczanie opinii.
2. Usługi wskazane powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, za wyjątkiem usługi Chat, która świadczona jest w godzinach i dniach wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu.
3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Usługodawcy.
5. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Usługodawcy.
6. Usługa Chat polega na możliwości bezpośredniego, naprzemiennego porozumienia się z Usługodawcą poprzez przesyłanie wiadomości tekstowych za pomocą okna Chatu, bez możliwości zapisania rozmowy.
7. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Chat, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania wiadomości tekstowych do Usługodawcy.
8. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w przesłanym formularzu potwierdzenie przez Usługodawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
9. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Usługodawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych usługach lub produktach. Newsletter przesyłany jest przez Usługodawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
10. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
11. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter.
12. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.
13. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Usługodawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Usługodawcę, może ono zostać usunięte do 14 (czternaście) dni od zgłoszenia żądania.
14. Usługa Zamieszczanie opinii polega na umożliwieniu przez Usługodawcę, Klientom posiadającym Konto Klienta publikacji na Stronie Internetowej Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących w szczególności Towarów oraz Sklepu.
15. Rezygnacja z usługi Zamieszczanie opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na Stronie Internetowej Sklepu.
16. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i Usług Elektronicznych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Usługodawcy lub Partnerów, w szczególności w przypadku prowadzenia działalności reklamowej innego Przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Usługodawcy czy też Partnera; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, jak również w przypadku działania przez Klienta na szkodę innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i Usług Elektronicznych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i Usług Elektronicznych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Usługodawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i Usług Elektronicznych na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

§ 14 Odpowiedzialność Klienta w zakresie zamieszczanych przez niego treści

1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Usługodawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Usługodawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
2. Klient oświadcza, że:
a. jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio – utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;
b. umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa w Regulaminu, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;
c. wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Klientów, Usługodawcę oraz Sprzedawców, jak również upoważnia Usługodawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
d. wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3. Klient nie jest uprawniony do:
a. zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w Regulaminu, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;
b. zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w Regulaminu, treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.
4. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Klientów treści pod warunkiem otrzymania powiadomienia zgodnie z §15 Regulaminu.
5. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania z usług, o których mowa w Regulaminu, treści które mogłyby w szczególności:
a. zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
b. naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
c. posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
d. pozostawać w sprzeczności z interesem Usługodawcy lub Partnerów, tj. treści stanowiących materiały o charakterze reklamowym innego Przedsiębiorcy lub produktu; treści nie związanych z działalnością Usługodawcy lub Partnerów; treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd;
e. naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
6. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §15 Regulaminu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w Regulaminu, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Usługodawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.
7. Klient udziela nieodpłatnie Usługodawcy licencji niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie na wykorzystanie zamieszczonych przez Klienta w Sklepie Internetowym treści, w szczególności publikację treści na Stronie Internetowej Sklepu. Klient udziela Usługodawcy licencji, o której mowa w zdaniu poprzednim na następujących polach eksploatacji:
a. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie) a także publiczne wyświetlenie;
b. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – utrwalanie i zwielokrotnianie w pamięci komputera oraz wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.

§ 15 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

1. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Usługodawcę o potencjalnym naruszeniu.
2. Usługodawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.

§ 16 Ochrona danych osobowych

1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności dostępnej na stronie sklepu.

§ 17 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)

1. Zarówno Klient, jak i Usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Usługodawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Usługodawcy z oświadczeniem woli Klienta.
3. Usługodawca, wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

§ 18 Postanowienia końcowe

1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży lub Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostanie poddany sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
4.Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Usługodawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §17.
6. Umowy z Usługodawcą zawierane są w języku polskim.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.09.2021 r.